Vi välkomnar fiber!

Information från Klövedal fiber

Fiber

Klövedal Fiber Nordväst Ekonomisk Förening (org.nr. 769631-1633)

Till boende på Björholmen. Det finns det nu en förening för fiberutbyggnad i Nordvästra Klövedal. Föreningens syfte framgår av ändamålsparagrafen i dess stadgar:

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.”

Föreningens verksamhetsområde omfattar, förutom Björholmen, även Ängeviken, Halsbäck, Vik samt i stort området väster om en linje från Vik, via Klövedals kyrka till Långekärr samt därifrån området norr om Långekärr, Skogsborg och Limhall. Viks-Ödegärde utgör dock en egen fiberförening, som dessutom redan grävt ned fiberledningarna.

Angränsande fiberföreningar till vårt verksamhetsområde finns också etablerade, t.ex. Klövedal Fiber Sydväst och Klövedal Fiber Nord. En samrådsgrupp har bildats mellan föreningarna med syfte att uppnå samordningsvinster.

Idag finns för vårt område två alternativ för telefoni och bredband, nämligen det mobila nätet (3G och 4G) respektive ADSL via Telias kopparledning. Telia har tagit ett principbeslut att på sikt avveckla kopparnäten eftersom dom bl.a. är dyra att underhålla. Det alternativ som då kommer att erbjudas av Telia och andra operatörer i vårt område är det mobila nätet, som har en begränsad kapacitet för bredband. Den som t.ex. använder s.k. streamingtjänster för TV och film förbrukar mycket snabbt den tilldelade kapaciteten i mobilnätet. När kopparnätet försvinner ökar dessutom belastningen på mobilnätet inom området med risk för störningar som följd. På sikt är den enda vettiga lösningen för att få hög och störningsfri kapacitet att använda fibernät som utnyttjar fiberoptik (överföring av data där ljus leds genom s.k. optiska fibrer). Med fibernät erbjuds nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s.

I praktiken finns ingen kommersiell aktör som vill bygga fibernät inom glesbygd. Tjörns kommun gör heller ingen insats. Vi är därför hänvisade till att bilda en egen fiberförening, som bygger ett fibernät och tillhandahåller möjligheter till att abonnera på tjänster.

Under överskådlig framtid finns det möjligheter att erhålla statligt bidrag för bredbandsprojekt inom det s.k. landsbygdsprogrammet 2014-2020. I Västra Götaland uppgår stödet till 40% av kostnaderna. Vår förening utgår från att vi ska kunna erhålla bidrag, som är en förutsättning för rimlig ekonomi för enskild fastighet. I våra stadgar har vi fastställt 30000 kr/ansluten fastighet som högsta belopp. Den troliga kostnaden, om bidrag erhålls, ligger i intervallet 20000-30000 kr. Ju flera som deltar i föreningen desto lägre blir kostnaden.

Vill du bli medlem? Betala då in 300 kr till bankgirokonto 5059-2765. Märk inbetalningen med fastighetsbeteckningen (obs! både namn och nummer) + fastighetsägarens namn (100 kr är den årliga medlemsavgiften och 200 kr är första insats). Dessa pengar återbetalas inte om det mot förmodan inte blir något genomförande. Dessa får ses som din” risk”. Vi ber er också meddela mailadress till adressen nedan.

Har Du frågor? Kontakta Daniel Hoffmann, boende på Björholmen och engagerad i fiberföreningen. Telefon0705-480978. Mail, hoffa40@hotmail.com Via mailkontakt kan vi översända ytterligare information, t.ex. föreningens stadgar och allmän information om bredband och fibernät.

2016-04-30