Stadgar

Stadgar (rev 2007-06-30)
1. Denna förening har till ändamål att på ideell och kulturell basis främja de bebodda fastigheterna, bostadsrätterna och sjöbodarnas på Björholmen gemensamma intressen och syftet är att majoriteten av nämnda kategorier på Björholmen skall vara medlemmar i föreningen.

2. Föreningens styrelse skall ha sitt säte på Björholmen. Varje bebodd fastighet, bostadsrätt och sjöbod har genom sin ägare rätt att vara medlem.

3. Årsavgift till föreningen fastställs av föreningsstämman.

4. Anmälan att vara medlem skall ske till styrelsen eller föreningsstämman. Endast föreningsstämman äger rätt att utesluta medlem.

5. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämma. Med ett år avses tiden fram till nästa föreningsstämma. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och 4 ledamöter. Ordförande väljs av föreningsstämma på 2 år. Ledamöter väljs på 2 år på sådant sätt att 2 ledamöters mandattid utgår varje år. Styrelsen skall ha 2 suppleanter som väljs på en tid av 1 år. Suppleanterna skall kallas till styrelsens sammanträden.

6. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutför då antalet närvarande röstberättigade ledamöter är minst 3. Den mening som företräds av minst 3 röstberättigade ledamöter gäller som styrelsebeslut. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordförande respektive kassör.

7. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid föreningsstämma en revisor och en revisorssuppleant på en tid av 1 år.

8. Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

9. Kallelse till ordinarie föreningsstämma och annan viktig information till föreningens medlemmar skall anslås på föreningens hemsida. Kallelse till extra (urtima) stämma skall dessutom ske per post eller e-mail under den till föreningen uppgivna adressen alternativt e-mailadressen. Kallelse skall anslås/avsändas senast 14 dagar före stämma.

10. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Varje medlem äger 1 röst. När någon så önskar skall omröstning ske med slutna sedlar.

11. Föreningsstämma skall hållas 1 gång per år före augusti månads utgång. Föreningsstämman skall innehålla följande dagordning:
a) Val av ordförande vid stämman
b) Val av sekreterare vid stämman
c) Fastställande av dagordning
d) Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
e) Fråga om stämman är behörigen sammankallad
f) Fastställande av röstlängd
g) Föredragning av styrelsens årsredovisning
h) Föredragning av revisionsberättelse
i) Fastställande av balansräkning
j) Beslut om föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Fastställande av årsavgift
k) Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
l) Val av styrelseordförande/ledamöter
m) Val av styrelsesuppleanter
n) Val av revisor
o) Val av revisorsuppleant
p) Val av valberedning
q) Styrelsearvode
r) Revisorsarvode
s) Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden för beslut av stämman
t) Övriga frågor

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt a) – f) ovan endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelse till densamma.
Ärenden som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämma, anses vara i stadgeenlig ordning inkomna.

12. Extra stämma kan sammankallas av styrelsen eller om 25% av medlemmarna så fordrar.

13. Beslut om upplösning av föreningen kräver två på varandra följande stämmor med minst 6 månaders mellanrum. Den ena av dessa skall vara ordinarie stämma.

14. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, sedan samtliga skulder betalts, fördelas lika mellan medlemmarna.