Inställt årsmöte pga Covid-19

Vi vill göra ett förtydligande till medlemmarna i Björholmens Samfällighetsförening och medlemmarna i Björholmens Fastighetsägares Intresseförening, med anledning av att inget årsmöte ännu har hållits under 2020.  
Med anledning av Covid-19 situationen, har båda styrelserna beslutat att skjuta fram 2020 års möten, med avsikt att hålla dessa tillsammans med 2021 års ordinarie möten.
Vi hoppas att situationen normaliseras, och att vi skall kunna hålla årsmötet 2021 i juli månad.
 
Med vänliga Hälsningar
 
Eive Lind
Ordförande Björholmens Samfällighetsförening
 
Christer Karlsson
Ordförande Björholmens Fastighetsägares Intresseförening

Information angående Covid-19

Styrelsen i Björholmens Fastighetsägares Intresseförening meddelar härmed, att det sedvanliga midsommarfirandet på Viga inte kommer att anordnas i styrelsens regi detta år på grund av situationen med Covid-19.
Vidare kommer inte heller årsmötet att hållas i juli som normalt (även samfällighetsföreningen har ställt in sitt årsmöte). Styrelsen återkommer med tid och plats för detsamma när situationen så tillåter.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att läggas ut på hemsidan.