Viktig information angående fiber!

Infobrev från Roland Löfblad
___________________________________________
Hej alla,
Ni, som alla är medlemmar i Klövedal Fiber NV ek.för. (som ju är under upplösning), har fått ett erbjudande av IP Only (daterat 16 januari 2017) om anslutning till optiskt fibernät.
Det var ett informationsmöte på Billströmska Folkhögskolan den 31 januari, som lockade ett ca 60-tal fastighetsägare. Flera av er deltog säkert.
Dags dato har  79 st gjort beställningar av de 230 som krävs för att projektet ska bli av. Vi är 117 medlemmar i föreningen, vilket betyder att ett flertal av er ännu inte registrerats som beställare.
Jag vädjar till er att snarast göra en beställning eftersom erbjudandet upphör redan den 13 februari. Därefter kommer prislappen att öka (ifall inte IP Only förlänger erbjudandet). Enligt Daniel Liljeklev från byNet, som ledde infomötet på Billströmska, ökar prislappen till 24900 kr (nu 21900 kr) i ett första steg. När byggbeslut tagits, efter att minst 230 anmälts sig, och grävarbetet påbörjats ökar prislappen till 29900 kr.
Om man tror på detta projekt och vill vara med är det viktigt att snabbt beställa, eftersom det bevisligen har en psykologisk effekt på de tveksamma. Är det få som registrerats och ligger med på fiberkartan.se/4961, blir de tveksamma ännu mer tveksamma…
På mötet i tisdags framgick det att flera tveksamma förlitar sig på kopparnätet (fast telefoni och ADSL-internet). Men det är uppenbart att livstiden för detta inom vårt område är begränsad, även om Telia ännu inte meddelat avveckling (vilket redan skett för många områden i Sverige).
Av kartan Fiber på Tjörn (bifogas):
framgår läget. Som synes är vårt område omringat av pågående fiberprojekt där även Telia har ett antal, bl.a öster om  oss (Toröd, Köleröd, Röra m.fl). Ska man tro på att Telia bibehåller och underhåller kopparnätet i våra lilla värld?
Med vänliga hälsningar och hopp om action!
Roland Löfblad
Sekreterare i föreningen och medlem i Intressegruppen, boende i Ängeviken

MIDSOMMAR

Midsommar firades i vanlig ordning på Sylta. Dagen bjöd på vackert väder och vi var många som samlades och dansade runt stången. Tack till alla som ställde upp och hjälpte till!

IMG_5273

 

Vi välkomnar fiber!

Information från Klövedal fiber

Fiber

Klövedal Fiber Nordväst Ekonomisk Förening (org.nr. 769631-1633)

Till boende på Björholmen. Det finns det nu en förening för fiberutbyggnad i Nordvästra Klövedal. Föreningens syfte framgår av ändamålsparagrafen i dess stadgar:

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.”

Föreningens verksamhetsområde omfattar, förutom Björholmen, även Ängeviken, Halsbäck, Vik samt i stort området väster om en linje från Vik, via Klövedals kyrka till Långekärr samt därifrån området norr om Långekärr, Skogsborg och Limhall. Viks-Ödegärde utgör dock en egen fiberförening, som dessutom redan grävt ned fiberledningarna.

Angränsande fiberföreningar till vårt verksamhetsområde finns också etablerade, t.ex. Klövedal Fiber Sydväst och Klövedal Fiber Nord. En samrådsgrupp har bildats mellan föreningarna med syfte att uppnå samordningsvinster.

Idag finns för vårt område två alternativ för telefoni och bredband, nämligen det mobila nätet (3G och 4G) respektive ADSL via Telias kopparledning. Telia har tagit ett principbeslut att på sikt avveckla kopparnäten eftersom dom bl.a. är dyra att underhålla. Det alternativ som då kommer att erbjudas av Telia och andra operatörer i vårt område är det mobila nätet, som har en begränsad kapacitet för bredband. Den som t.ex. använder s.k. streamingtjänster för TV och film förbrukar mycket snabbt den tilldelade kapaciteten i mobilnätet. När kopparnätet försvinner ökar dessutom belastningen på mobilnätet inom området med risk för störningar som följd. På sikt är den enda vettiga lösningen för att få hög och störningsfri kapacitet att använda fibernät som utnyttjar fiberoptik (överföring av data där ljus leds genom s.k. optiska fibrer). Med fibernät erbjuds nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s.

I praktiken finns ingen kommersiell aktör som vill bygga fibernät inom glesbygd. Tjörns kommun gör heller ingen insats. Vi är därför hänvisade till att bilda en egen fiberförening, som bygger ett fibernät och tillhandahåller möjligheter till att abonnera på tjänster.

Under överskådlig framtid finns det möjligheter att erhålla statligt bidrag för bredbandsprojekt inom det s.k. landsbygdsprogrammet 2014-2020. I Västra Götaland uppgår stödet till 40% av kostnaderna. Vår förening utgår från att vi ska kunna erhålla bidrag, som är en förutsättning för rimlig ekonomi för enskild fastighet. I våra stadgar har vi fastställt 30000 kr/ansluten fastighet som högsta belopp. Den troliga kostnaden, om bidrag erhålls, ligger i intervallet 20000-30000 kr. Ju flera som deltar i föreningen desto lägre blir kostnaden.

Vill du bli medlem? Betala då in 300 kr till bankgirokonto 5059-2765. Märk inbetalningen med fastighetsbeteckningen (obs! både namn och nummer) + fastighetsägarens namn (100 kr är den årliga medlemsavgiften och 200 kr är första insats). Dessa pengar återbetalas inte om det mot förmodan inte blir något genomförande. Dessa får ses som din” risk”. Vi ber er också meddela mailadress till adressen nedan.

Har Du frågor? Kontakta Daniel Hoffmann, boende på Björholmen och engagerad i fiberföreningen. Telefon0705-480978. Mail, hoffa40@hotmail.com Via mailkontakt kan vi översända ytterligare information, t.ex. föreningens stadgar och allmän information om bredband och fibernät.

2016-04-30