Kallelse till årsstämma Björholmens intresseförening (BIF)

page1image2697051680

Härmed kallas till årsstämma för Björholmens intresseförening i Långekärrs skola Lördagen 12 Augusti
kl: 13:00.

Dagordning:

 1. Val av ordförande till stämman.
 2. Val av sekreterare till stämman.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Fråga om stämman är behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelse.
 10. Fastställande av balansräkningen.
 11. Beslut om föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen för den revisionen omfattar.
 13. Val av styrelseordförande/ledamöter.
 14. Val av styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Val av revisorsuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Styrelsearvode.
 19. Revisorsarvode.
 20. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden för beslut av stämman.
 21. Övriga frågor.